تلخ

"نوشین" را از هر طرف که بنویسی با "نون" آغاز می شود

"نبودن تو را" از هر طرف که بخوانی با "زهر"

خودت را هم معنی نام من کن ...

با تو ام ...

مثل قهوه ترک ... تلخ شدی !

نکند دیگر نمی خواهی ام !!!

 

                        

/ 0 نظر / 33 بازدید