چراغ راهنما ...

من با یادت نوشین ...

سال ها جلوتر از زمان زیسته ام ...

عشق تو چیزی نیست که پشت چراغ راهنما

سبـــــــــــــــز شود!

      

/ 4 نظر / 16 بازدید
بانو

عشق تو بانــــو عبور ماه است از خیابان در شب حکومت نظامی...[گل]

ایلیا

هرروز..زیباتر از قبل منویسیدواین عشق است...موفق باشید