تهران

گاهی باور نمی شود کرد ...

گاهی نگاه ها انگار جادو دارند...

گاهی نمیدانی چیست که از نگاه کسی تا بند بند دلت جاری می شود ...

گاهی ایمان می اوری...

گاهی نمیدانی چطور میشود به کسی که باید میترسیدی از او حالا دلت هرلحظه تنگش میشود ...

چه اتفاقی می افتد که دلت لک میزند برای هوای تهران برای خیابان فجر برای صدایی که مهربان بود

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
دخترک بهار

گاهی دلت دستت را می بندد و زبانت را قفل می کند ... همیشه بهاری باشین