من...تو...شده ام!

القاعده هم که بیاید

تو را نمی شود از لحظه های من ربود

آنقدر در مقابل چشمانت نشسته ام

که خاصیت تو را گرفته ام

مدتها میگذرد از زمانی که ...

طی یک عمل انتحاری

من...تو...شده ام بانو!

 

          

/ 7 نظر / 9 بازدید
بانو

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری ماه می تابد و انگار تويی می خندی باد می آيد و انگار تويی می گذری... ...................................................... دوستت دارم[ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

SiNA Hp

تــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم چشم مـےدوزم زل مـے زنم… انگشتم رآ بر لبآن زمیـن مے گذآرم: ” هــــیس… مـے خوآهم رد نفس هآیش بـہ گوش برسد...” امآ… گوشم درد مـےگیرد از ایـن همـہ بـے صدآیـے دل تنگـے هآیم را مچالـہ مـے کنم و پرت مـے کنم سمت آسمآن دلوآپس تو مـے شوم کـہ کجآے قصـہ مآن سکوت کرده ایـے کـہ تو رآ نمـے شنوم

دخترک بهار

خیلی وقت است که تو همچون پیچکی تمام مرا ربودی ممنون از حضورت همیشه بهاری باشی[گل]

ایلیا

خیلی زیباوتاثیرگذار بود[گل]

ایلیا

خیلی زیباوتاثیرگذار بود[گل]