دل ... تنگ

نه رنگ و بو دارد

نه خاصیت ...

فقط ...درد... دارد

این "دل" تنگی که برایم گذاشتی ... نوشین!

 

                

/ 5 نظر / 3 بازدید
مهدی

شعرهات زیباست،ادامه بده نوشین را[لبخند][گل]

پنــــی

دلتنگی ح ر ف ندارد...فقط درد دارد...[گل]

درد دارد...دلتنگی درد دارد.... بسیار زیبا دینوشم[گل]

کیوان

در کلبه احساست را چون میگشایم... نام محبوب آشنایت نیز با همه محبوب ها فرق دارد.... اینجا دلتنگی ها هم سزاوار هر کس و ناکسی نیست... اینجا دلتنگی ها هم مقدس است... چون تسبیح پاک حجم حجم نفسهای عاشقی.... تبلور خورشید بر پنجره کلبه ات زیباست حتی آن دم که از در و دیوار این کلبه احساسی مقدس سرازیر دو دیده ام میشود.... آری زیباست دی به نوش نوشین..... [گل] با نوشته ای جدید نیز من چشم انتظار قدمهایت نشسته ام...