یاد در باد ...

خوشایند میکند ...

یاد "تو"

رقص در باد را برای موهایم ...

صحنه را خالی نکن

خودت نمی آیی اگر

یادت را روانه کن

برای تانگوی عشق در باد نوشین!

 

                         

/ 2 نظر / 18 بازدید
NighT GirL

بــــاخـــتــم تـــا دلـــــــخــــوشـــت کـــنـــم !!! بـــدان کـــه بـــرگ بـــــرنــــده ات ســـادگـــیـــم نــــــبـــود ! دلــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــود لعنتــــــــــــــــــــــــــــــــــی !!!