س مثل سکوت

سعی می کنم بگویم

بنویسم

تعریف کنم که زندگی می گذرد

خوب، آرام و روان

اما نمیدانم سرمای هوا دستهایم را کرخت کرده

یا گرمای بخاری چشمانم را پر از خواب

تبر ابراهیم میخواهد شکستن این سکوت!


                           

/ 2 نظر / 5 بازدید
شین

امان از این سکوت... به سراغ ِ آدم که می آید دیگر ول کن نیست...

مصطفی

تبر ابراهیم میخواهد شکستن این سکوت! زیبا..