تبریز... تهران

تبریز یا تهران!

تو را از هر کدامشان که بگیری

کلمه ای می شود بیجان

که روی هیچ نقشه ای نمی توانی پیدایش کنی...

تـــــــــــــو....معجزه کن

یا فاصله ات را کم کن با من

یا حوصله ام را زیاد

این قلب فقط نوشین میخواهد برای تپیدن ...

 

       

/ 4 نظر / 4 بازدید
کیوان

این نوشته بسیار زیباست و این تصویر چه به دل می نشیند!!! آیا تو اینچنین فکر نمی کنی؟ قطعا می اندیشی و این چه زیباست!!