باز بیا

پ.ن. شروع به خواندن این کتاب کرده ام...شب ها

پ.ن.2. هنوز خستگی و کوفتگی راه در تنم مانده

پ.ن.3. دلم ... جا ماند پیشت نوشین بانو

/ 3 نظر / 4 بازدید
پنــــی

نوشیــــــــــــــــــــــــــــــــــن بیااااااااا[پلک][قلب]

بانو

دینوش [لبخند] اسم قشنگی انتخاب کردی دوست جونم [ماچ] آیا تو هم دلت این روزها ،،توی هوای این روزهای شهرمان گرفته؟؟ آخ که چقدر دلم گرفته و یه همدرد میخوام،،یکی که خودمو رها کنم تو بغلش و زار بزنم،،اینقده اشک بریزم و بگم که سبک شم،،که رها شم از این حصاری که دور خودم پیچیدم [ناراحت] کاش من هم یه نوشین داشتم [ناراحت]