فرشته می شوم به خاطر شما

نوشین

من، دوباره رو انداختم به خــــــــــــدا

با چه زحمتی دو بال قرض گرفته ام

از یکی از فرشته ها

شبها به خواب ناز که می روی

من می شوم فرشته روی شانه چپ شما

آی عشق می کنم تا صبح

با گوش دادن به تپش های قلب مهربان شما ....

 

                          

/ 2 نظر / 5 بازدید