کاش

کاش فال بودی

در فنجان قهوه ام هر روز می گرفتمت

و تو مجبور بودی خوب بیایی چون " تو" ، "تویی"

کاش قصه بودی

هر شب از بر می خواندمت

و تو مجبور بودی شیرین باشی چون "تو" ، "تویی"

کاش گل بودی

هر لحظه می بوییدمت

و تو مجبور بودی همیشه شاداب باشی ، خشک نشوی ! چون "تو"،" تویی"

کااااااش

.

.

پشیمان شدم

کاش همیشه خودت باشی

دور اما نزدیک

تا همیشه آرزو باشی

شعر باشی ، سرودنی باشی


چون "تو" ، "تویی" !

 

                    


/ 2 نظر / 3 بازدید
HESAM

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎﺯﻡ ﺗﺎﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﻋﺎﺷﻖ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ... ﺳﻼﻡ ﻭﺑﻼﮔﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻱ ﺳﺮ ﺏ ﻣﻦ ﺑﺰﻥ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﻣﻨﻮ ﺏ ﺍﺳﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﻌﺪ ﺏ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﻟﻴﻨﻜﺖ ﻛﻨﻢ

HESAM

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎﺯﻡ ﺗﺎﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﻋﺎﺷﻖ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ... ﺳﻼﻡ ﻭﺑﻼﮔﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻱ ﺳﺮ ﺏ ﻣﻦ ﺑﺰﻥ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﻣﻨﻮ ﺏ ﺍﺳﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﻌﺪ ﺏ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﻟﻴﻨﻜﺖ ﻛﻨﻢ