این دل تنگ من

دلتنگی من ...

مثل قامت تو ...

بلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد است بانو!

          

/ 6 نظر / 3 بازدید
محمد

چنگ میزنم به خیالت! مشتم را که باز میکنم غمگینتر میشوم... عطر دست هایت می پرد! کدام را نگه دارم؟؟؟ خیالت را؟؟ عطر دست هایت را؟؟ آن روزهای از دست رفته را؟؟ یا...؟؟ هیچکدام! من خواب و خیال نمیخواهم! خودت را کم دارم...! یادت که نرفته؟ تو یک دوست داشتن از ته دل گفتن به من بدهكاری !!!![گل]

بانو

تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت، دلتنگی ام را به باد می سپارد...[گل]

ایلیا

[گل]

مصطفی

وای چقدر این پست قشنگ بود، هم متنش و هم عکس و هم هماهنگی این دو تا[لبخند] خیلی زیبا[گل]

مصطفی

وای چقدر این پست قشنگ بود، هم متنش و هم عکس و هم هماهنگی این دو تا[لبخند] خیلی زیبا[گل]