شین، مشترک است در عشق، در نوشین

من...دختری که بلند فکر می کنم و کوتاه می نویسم... اینجا

» خسته شد ... و رفت! :: ۱۳٩٢/٦/۱
» پیرچشمی :: ۱۳٩٢/٥/۱
» نوستراداموس :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» تقسیم ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» چراغ راهنما ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» این آرامش... :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» این دل تنگ من :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» من...تو...شده ام :: ۱۳٩٢/٤/۸
» بوسه :: ۱۳٩٢/٤/۳
» دور...دیر :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» تبریز... تهران :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» فرشته می شوم به خاطر شما :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» گاهی سخت می شود گفت ... بدرود :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» این ...یک... تاثیرگذار :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» ای مردمان...از من نیاید مردمی... :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» اصل ماجرا تویی :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» دستان تو نوشین... :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» بخوان مرا ... صدایت قشنگ است :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» هوای پرواز :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» این نوشین بانو ... :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» تقصیر من و تقدیر من :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» نبودنت بانو.... :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» تو...بود و نبود من باش... :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» ماه من...نوشین من... :: ۱۳٩٢/۳/٩
» صدای قلب تو :: ۱۳٩٢/۳/٧
» باز بیا :: ۱۳٩٢/۳/٥
» شین :: ۱۳٩٢/۳/٥
» امروز من تویی :: ۱۳٩٢/۳/٤
» دیار تو :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» جاذبه :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» بهار :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» کاکتوس :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» صفر :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» فقط یک شب! همین... :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» و ... فجر :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» من و بهار :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» دخترم ... :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» اعتراف کنم؟!!! :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» دل ربا :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» قلب منی... :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» از پیش دلـــــــدار آمدم... :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» عطــــــــــر تو :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» تو فــــــــــرق داری :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» موسیقی من :: ۱۳٩٢/٢/٩
» راز :: ۱۳٩٢/٢/٧
» فلسفه :: ۱۳٩٢/٢/٥
» چکه :: ۱۳٩٢/٢/٢
» شرقی ترین نوشین من ... :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» قافیه :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» نوشین :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» عسل بدیعی :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» تهران :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» سهراب :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» مخاطب :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» بی کلام :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» بهار :: ۱۳٩۱/٢/٢
» take off your shoes :: ۱۳٩۱/٢/٢
» س مثل سکوت :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» سیاه چاله :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» می آیی یا ... :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» سپید :: ۱۳٩٠/۸/۳
» کوکی :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» فرشته :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» ترانه :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» قدم های تو :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» شاعری :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» چای شیرین :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» دورنما :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» یادگاری :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» دوستت دارد :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» امیدوار :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» تو کیستی ؟ تو چیستی؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» کاش :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» بال و پر :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» من که من باشم ......! :: ۱۳٩٠/٤/۳۱

Design By : nightSelect.com